Poszukujemy Opiekunów Wsparcia do naszego nowego projektu (cudzoziemcy)

O projekcie

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Opiekunów Wsparcia w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • rekrutacja beneficjentów działań projektowych w swojej grupie narodowo-językowo-kulturowej,
 • prowadzenie dyżurów ogólnego doradztwa dla beneficjentów projektu,
 • odbywanie regularnych spotkań z uczestnikami projektu,
 • prowadzenie spotkania wstępnego i udział w rekrutacji i diagnozie beneficjentów do projektu
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu, planowanie z nimi działań szkoleniowych i pozaszkoleniowych
 • wsparcie beneficjentów w udziale w programie szkoleniowym i pozaszkoleniowym – przekazywanie informacji zwrotnej i mentoring,
 • uczestnictwo w spotkaniach merytorycznych zespołu,
 • raportowanie i ewaluacja do zespołu merytorycznego i Lidera

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, około 120 godzin miesięcznie

Termin obowiązywania umowy: marzec 2021 – styczeń 2022.

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • Cudzoziemiec albo obywatel polski mający pochodzenie cudzoziemskie.
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wsparcie cudzoziemców, programy integracyjne, praca socjalna lub doradztwo

Kwalifikacje pożądane:

 • Przynajmniej komunikatywna znajomość innych języków obcych

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE:

 • doświadczenie w procesie integracji w Polsce i motywacja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • zdolności interpersonalne, gotowość do uczenia się,
 • motywacja do pomagania i doradztwa integracyjnego w bardzo różnych kontekstach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się dynamicznie warunkach,
 • sumienność i zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność i elastyczność.

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Oferta powinna zawierac znajomość języków obcych i inne informacje związane z dyspozycyjnością lub możliwym zakresem pracy.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Opiekun Wsparcia

6. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.