Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych

selective focus of kid drawing at desk

Celem PowerED 2021 jest wypracowanie rekomendacji dla firm, samorządów i organizacji społecznych, jak wspierać etyczne i skuteczne doradztwo zawodowe w szkołach, tak aby wszystkie dzieci – zwłaszcza te ze środowisk defaworyzowanych – były na dobrej drodze do maksymalizacji ich prawdziwego potencjału przez całe życie. Nie są to rekomendacje dla rządu.

Wierzymy, że dobre praktyki można wprowadzać oddolnie, bez zmiany obowiązującego prawa, dzięki współpracy szkół i organów prowadzących z ich lokalnym otoczeniem społecznym. Propozycje takiej właśnie współpracy znajdują się w niniejszej publikacji.
Rekomendacje PowerED adresujemy do wszystkich podmiotów gotowych pomóc szkołom w ich misji, przede wszystkim do: organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne (w tym do jednostek samorządu terytorialnego), rad rodziców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a także dyrektorów szkół, od których gotowości i woli działania w największym stopniu zależy rezultat proponowanych przedsięwzięć.

Chcielibyśmy, aby niniejsze rekomendacje pomogły organizacyjnie wesprzeć pracę koordynatorów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu doradztwa zawodowego w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych

Spis treści