Poszukujemy Psychologów do naszego nowego projektu

O projekcie

Fundacja dla Somalii ogłasza konkurs na stanowisko Psychologa w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów,

Sesje dla beneficjentów z zakresu komunikacji międzykulturowej,

Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, średnio 15 godzin miesięcznie

Termin obowiązywania umowy: maj 2021 – styczeń 2022

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

  • wykształcenie wyższe psychologiczne
  • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego w mowie i piśmie,
  • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji międzykulturowej i umiejętności miękkich,
  • min roczne doświadczenie w zakresie sesji/poradnictwa psychologicznego, preferowane z cudzoziemcami,

Kwalifikacje pożądane:

  • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
  • specjalizacja w ramach studiów – pomoc psychologiczna dla migrantów i tematyka integracji
  • dodatkowe szkolenia i kursy, w tym mediacje,
  • znajomość dodatkowego języka lub języków, w tym rosyjskiego

JAK APLIKOWAĆ?

1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.

2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.

3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 do godz. 16:30.

– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.

– pocztą elektroniczną na adres HR@fds.org.pl z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Psycholog

5. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj.