BRICS

O projekcie

BRICS – Building Social Bridges by Artistic Initiatives jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. 

http://bricsproject.eu/ 

Konsorcjum projektu BRICS obejmuje 5 krajów partnerskich: Polskę, Cypr, Włochy, Słowację i Hiszpanię.

– koordynatorzy: Fundacja dla Somalii (Polska) www.fds.org.pl 

– Enoros Consulting Ltd (Cypr) www.enoros.com.cy 

– Rinascita Società Cooperativa Sociale (Włochy) www.cooperativarinascita.org/ 

– Bratislavský inštitút pre politickú (Słowacja) http://www.bpi.sk/ 

– Instalofi Levante S.L. – FyG Consultores (FYG) (Hiszpania) http://www.fygconsultores.com/ 

Projekt BRICS ma na celu poprawę integracji społecznej imigrantów poprzez rozwój ich kompetencji (społecznych, kulturowych, organizacyjnych, edukacyjnych, w zakresie wartości itp.), ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej jako istotnego elementu wielokierunkowego procesu jednostki i społeczeństwa. Projekt ma na celu wzrost umiejętności migrantów i migrantek poprzez działania kreatywne i artystyczne, dając im realną szansę na budowanie doświadczenia dzięki szkoleniom na kluczowe tematy, takie jak różnorodność i włączenie społeczne. Wyniki projektu dadzą również osobom ze środowisk migracyjnych możliwość poznania i dalszej identyfikacji z europejskimi tradycjami, wartościami kulturowymi i dziedzictwem, jednocześnie zdobywając praktyczną wiedzę na temat ich najbliższego codziennego otoczenia i środowiska kulturowego.

Cele szczegółowe:

– wspieranie specjalistów i edukatorów osób dorosłych we wdrażaniu aktywności o znaczeniu integracyjnym, zakładającym współpracę zróżnicowanych społeczeństw, środowisk kulturowych, wartości,

– zwiększanie kompetencji profesjonalistów i edukatorów dorosłych w zakresie wykorzystania sztuki jako narzędzia integracji grup migrantów dzięki dzieleniu się przykładami najlepszych praktyk,

– dostarczenie specjalistom i edukatorom narzędzi i metod artystycznych, które wspierają włączenie osób zmarginalizowanych do społeczności lokalnej, 

– zwiększenie świadomości na temat kultury i jej ważnych komponentów,

– zwiększanie możliwości nauki w zakresie edukacji artystycznej i zapewnienie ciągłej integracji  migrantów z uwzględnieniem zasady różnorodności.

Rezultaty: 

– Realizacja programu szkoleniowego (warsztatów teoretycznych i praktycznych) dotyczącego rozwoju zawodowego i wykorzystywania sztuki jako inkluzyjnego narzędzia edukacyjnego, w tym: tworzenie zestawu narzędzi i metod podnoszących kompetencje trenerów, zwłaszcza w zakresie integracji społecznej i kulturowej migrantów, wspieranie ich w działalności zawodowej poprzez rozwijanie i doskonalenie podstawowych kompetencji miękkich migrantów, podejmowanie inicjatywy i wydobywanie ich potencjału poprzez wykorzystanie sztuki jako narzędzia edukacji i integracji; 

– Realizacja szkoleń dla migrantów i migrantek zwiększających kreatywność cyfrową i potencjał twórczy dzięki narzędziom digitalizacji;

– Warsztaty i mini konferencja w 2023 r. – po zakończeniu wszystkich działań wdrożeniowych w każdym kraju zostaną zorganizowane mini konferencje. 

Integrację społeczną rozumiemy jako niezbędny element stałego i wielokierunkowego procesu tworzenia wspólnej płaszczyzny do komunikacji i codziennego życia, a także wspierania jednostek w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji. Projekt BRICS jest pod każdym względem zgodny z priorytetami strategii Erasmus+ na rzecz integracji i różnorodności we wszystkich dziedzinach edukacji, szkolenia, wparcia młodzieży i rozwoju sportu. Jednym z rezultatów projektu jest podniesienie stanu wiedzy i wzmocnienie umiejętności imigrantów, które będą odpowiadać ich potrzebom.

Bezpośredni beneficjenci projektu to osoby ze środowisk migracyjnych (w tym nowo przybyli migranci) i trenerzy osób dorosłych (specjaliści pracujący z migrantami). Uczestnicy pośredni to: Domy Kultury, organizacje zapewniające wsparcie społeczne i edukacyjne dla migrantów, instytuty szkoleniowe dla profesjonalistów, organizacje pozarządowe, diaspory i stowarzyszenia, władze miejskie, lokalni mieszkańcy.